12.december 2018, 0:13

 

VEDTEKTER

(vedtatt på konstituerende møte den 16.06.2003)

NORSK SLOVAKISK FORUM
SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV SLOVENSKA

Preambel

Norsk slovakisk forum – Spoločnosť priateľov Slovenska, er forening for alle som ønsker å videreutvikle relasjoner mellom Norge og Slovakia. Foreningen ble stiftet også for å beskytte Liptauer ost og slovakisk vin.

§ 1
FORMÅL

- å samle alle Slovakias venner
- å videreutvikle relasjoner mellom Norge og Slovakia
- så langt som mulig, bistå enkeltmedlemmer
- å arbeide for å popularisere slovakiske oster: Liptauer, Ostiepok, Parenice og andre osteprodukter samt slovakisk vin
- å tildele medaljer og orden til alle som har gjort seg fortjent for foreningens virksomhet og norsk – slovakiske relasjoner
- å utgi publikasjoner som henger sammen med foreningens virksomhet

§ 2
MEDLEMSKAP

- enhver som samtykker med foreningens vedtekter og formål kan bli medlem etter søknad
- medlemskap er ikke begrenset bare for personer med fast eller midlertidig bopel i Norge
- styret avgjør om søkeren kan bli medlem
- avgjørelsen om medlemskap bekreftes av nærmeste medlemsmøte gjennom enkel flertall
- medlemmet plikter å betale medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet
- medlemmer som har fylt 67 år er fritatt for å betale kontingenten
- medlem som ved kalenderårets utgang står til rest med kontingent mister automatisk sitt medlemskap
- medlemmer gjennom å melde seg inn i foreningen gir sitt samtykke til at foreningens medlemsliste kan bli distribuert til andre medlemmer
- medlemsmøte gir samtykke til at medlemslisten kan bli utlevert til fysiske eller juridiske personer utenfor foreningen
- til æresmedlem av foreningen kan utnevnes personer i eller utenfor foreningen som har gjort eksepsjonell innsats for videreutvikling av norsk – slovakiske relasjoner
- æresmedlemskap kan bare tildeles av enstemmig styre og æresmedlemskap skal bekjentgjøres på årsmøtet
- æresmedlemmer er fritatt for kontingent

§ 3
EKSKLUSJON

- medlemmer som handler i strid med foreningens formål og vedtekter, krenker andre medlemmers rettigheter eller på en annen måte skader foreningens arbeid, kan fratas medlemskap
- vedtak om slik utelukkelse kan fattes av årsmøtet etter forslag fra styret eller minst 6 medlemmer, gjennom vanlig flertall

§ 4
FORENINGENS ORGANISASJON

I.
Årsmøtet

Foreningens øverste organ er årsmøtet som holdes innen utgangen av april. Stemmerett ved årsmøtet har alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Årsmøtet og andre medlemsmøter innkalles med minst 3 ukers varsel. På årsmøtet behandles saker i følgende rekkefølge:

- årsberetning
- revidert regnskap
- andre saker
- budsjettforslag
- medlemskontingent
- valg

Vedtektsendringer kan bare behandles på årsmøtet. Saker som ønskes behaldlet på årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker innen årsmøtet. Saker som er kommet for sent til å komme med i innkallingen, eller blir fremmet på årsmøtet, skal tas opp til behandling hvis møtet beslutter det med 2/3 flertall. Tilsvarende gjelder også for andre medlemsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles når minst 20 medlemmer krever det.

II.
Styret

Foreningen ledes av styret på 6 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styrelederen - presidenten eller nestlederen - visepresidenten og minst to andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har presidenten dobbelstemme.

Styret leder foreningens virksomhet i henhold til lovene og har rådighet over foreningens midler. Styret sørger for at foreningens regnskaper revideres av revisor valgt blant foreningens medlemmer. Regnskapsåret avsluttes 31. desember. Signatur er tildelt styrets president og visepresidenter hver for seg. Styret består av:

- president
- to visepresidenter
- tre medlemmer

Et styremedlem fungerer som foreningens kasserer.

§ 5
VALG

Årsmøtet velger styret for en valgperiode på to år. Alle valg er flertalsvalg og skjer ved skriftlig og hemmelig avstemming. Fraværende medlemmer kan sende inn skriftlig forhåndstemme. Stemmesedler distribueres av styret sammen med innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet velger en valgkomité på 3 medlemmer.

§ 6
VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i vedtektene kan bare vedtas på det ordinære årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 1. januar.

§ 7
FORENINGENS OPPLØSNING

I tilfelle foreningen skulle oppløses kan det bare skje etter styrets innstilling på årsmøtet ved 2/3 flertall. Årsmøtet avgjør da hva foreningens midler skal nyttes til.

§ 8
UTMERKELSER, MEDALJER OG ORDEN

Styret foreslår årlig tildeling av utmerkelser til foreningens medlemmer eller til betydningsfulle personligheter som har gjort ekstraordinær innsats for videreutvikling av norsk – slovakiske forhold. Tildeling av utmerkelse skal bekjentgjøres på årsmøtet.